Looking for our English website? Click here.

Close
hhj
Socionom, Socionomprogrammet, Social Work

Socionom

Socionom

Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete, 210 hp

Socionomprogrammet ger professionell kunskap om hur sociala problem uppkommer och om hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Utbildningen kombinerar vetenskaplig kunskap med yrkeskunskap och personlig utveckling.

En viktig del under utbildningen är att förstå det sociala samspelets betydelse för människors utveckling för att kunna bidra till att hjälpa människor att förändra sin tillvaro och
utöka sitt handlingsutrymme och sin egenförsörjning.

Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin utgångspunkt i teorier hämtade från samhälls- och beteendevetenskap. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå och 30 högskolepoäng på avancerad nivå.

På avancerad nivå ges en viss möjlighet att skapa sin egen profil
genom valbara kurser. Utöver kurser i socialt arbete innehåller
utbildningen kurser i juridik omfattande 22,5 högskolepoäng. Undervisningen på kurser motsvarande 30 högskolepoäng sker helt eller delvis på engelska och är öppna för internationella
utbytesstudenter.

Studera utomlands

Det finns flera olika möjligheter till utlandsstudier för dig som student. Främst sker utbyte med partneruniversitet i England,
Australien, USA, Kanada, Tyskland, södra Afrika och de nordiska länderna.

Praktik/VFU

Teoretiska och verksamhetsförlagda studier är integrerade genom ett nära samarbete med det sociala fältet. Detta sker dels genom kontinuerliga fältstudier i en kommun under utbildningens två första år samt genom en kortare och en längre handledd studiepraktik i en social verksamhet. Det nära samarbetet
med fältet ökar dina chanser till en anställning efter utbildningen.

Examen

3,5 år, 210 hp. Programmet leder fram till socionomexamen inklusive en filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete.

Efter utbildningen

Som socionom har du en bred kompetens och kan arbeta med socialt arbete inom olika sociala verksamhetsområden som kan vara både förebyggande, rådgivande, stödjande, utredande och behandlande. Framtida arbetsplatser kan vara inom kommun, landsting, stat eller privat verksamhet. Exempel på yrken är socialsekreterare, kurator, personalansvarig, arbetsledare eller handläggare inom äldre- och handikappomsorg.

Hälsohögskolan erbjuder magisterutbildning i socialt arbete.

Kurser inom programmet

Termin 1

Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp
Kursen behandlar det sociala arbetets begrepp och teorier, perspektiv på sociala problem, socialt arbete och salutogena perspektiv, internationellt socialt arbete, det sociala arbetets aktörer, socialarbetarens roll och funktion, socialpedagogik, svensk stats- och kommunförvaltning och politisk organisation samt eu:s organisation och funktion, samspel i grupp, etik i socialt arbete, introduktion i vetenskapligt skrivande

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp
Kursen behandlar svenska välfärdsstatens framväxt och nutida utformning, sveriges socialpolitik, svenska välfärdssystemet och framtida utmaningar, olika välfärdssystem - internationellt perspektiv, det sociala arbetets villkor inom ramen för olika välfärdssystem samt samtal och kommunikation.

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp
Kursens mål är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, beskrivande statistik, utformningen av en vetenskaplig rapport samt att träna upp en förmåga att granska vetenskapliga rapporter.

Termin 2

Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp
Kursen behandlar personlighet och personlighetsteorier, tvecklingspsykologi, socialpsykologi, hälsopsykologi samt kommunikation.

Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 hp
Kursen behandlar barns, ungdomars och föräldrars samhälls- och familjeförhållande samt samhällsvetenskapliga perspektiv och begrepp i syfte att förstå sociala villkor i samhället och uppkomsten av sociala problem.

Termin 3

Civilrätt, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik samt översiktliga kunskaper inom civilrätten.   

Förvalningsrätt, 7,5 hp
Kursen behandlar juridisk systematik och metodik samt översiktliga kunskaper om de delar av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom den offentliga sektorn.

Socialrätt, 7,5 hp
Kursen ger fördjupade färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik. 

Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp
Kursen ger kunskap om bedömning av behov av vård, bistånd, stöd och service inom socialt arbete samt handläggning och dokumentation för att tillgodose individens behov och rättssäkerhet. 

Termin 4

Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 hp
Kursen behandlar samhällsarbete, förebyggande arbete och samverkan mellan socialarbetare och det omgivande samhället. Kursen behandlar också projektmetodik och samverkansformer.

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I, 7,5 hp
Kursen behandlar integrerad teoretisk kunskap tillämpad i social verksamhet vad gäller handläggning och myndighetsutövning.

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk, 15 hp
Kursen behandlar teori och handlingsstrategier som stödjer förändring för barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk i en individ- och familjeinriktad teoritradition. Exempel på sådana teorier är psykodynamisk teori, kognitiva-beteendeinriktade teorier, krisarbete, socialpsykologi, systemteori samt ekologiska synsätt. I kursen uppmärksammas särkilt hur socialt arbete möter problematik som kan uppstå kring missbruk och psykisk ohälsa.

Termin 5

Samtal i socialt arbete, 7,5 hp
Kursen behandlar synsätt, teorier och metoder för samtal i socialt arbete, samtal av utredande, stödjande, behandlande karaktär samt etiska principer.

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II, 15 hp
Kursen behandlar integrerad teoretisk kunskap tillämpad i social verksamhet. Färdigheter för åtgärder, metoder och dokumentation samt etiska reflektioner inom socialt arbete.

Organisering och ledning i socialt arbete, 7,5 hp
Kursen tar upp grundläggande kunskap om ledarens funktion inom socialt arbete. Den ger också en inblick i olika organisationsteoriers innehåll och struktur inom välfärdssektorn samt belyser arbetsrätt och arbetsmiljöns betydelse för individen i organisationen.

Termin 6

Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning i socialt arbete, 15 hp
Kursen ger ökade färdigheter att kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten samt kontrastera och värdera relevansen av olika metodologiska ansatser för forskning i socialt arbete men också att självständigt söka, sammanställa och presentera vetenskaplig litteratur inför kommande examensarbete. Kursen ger också kunskap i att välja och självständigt använda vetenskapliga metoder.

Socialt arbete, examensarbete, 15 hp
Kursen behandlar färdigheter för att självständigt formulera ett proble och genomföra, analysera och kritiskt granska en undersökning, tillämpa och värdera forskningsmetoder.

Termin 7

Valbar fördjupningskurs, 15 hp
Fördjupning inom behandling, myndighetsutövning eller delaktighet.

Socialt arbete, utvärderings- och kvalitetsarbete, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om metoder för utvärdering- och kvalitetsarbete i socialt arbete samt redskap för att kritiskt granska och värdera utvärderings- och kvalitetsrapporter. En av kursens examinationsuppgifter handlar om att utarbeta en design för utvärdering.

Socialt arbete, kritisk reflektion kring välfärdsarbete och profession, 7,5 hp
Detta är en kurs på avancerad nivå som avslutar socionomprogrammet och som bygger på inhämtad kunskap från tidigare kurser. Samhällsutvecklingen analyseras utifrån fyra perspektiv: globalisering, social sammanhållning, individualisering och organisationsformer. Egen kunskapsinhämtning inom ramen för genomgången socionomutbildning analyseras också, liksom behovet av fortsatt kompetensutveckling utifrån ett perspektiv på livslångt lärande.

Läs mer

Fakta

Omfattning: 210,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 60
Programstart: HT 2015
Sista anmälan: 2015-04-15
Anmälningskod: HJ-52333
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen
Examen:
Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete

Intresseanmälan?

Vill du veta mer?