Looking for our English website? Click here.

Close
hhj
Tandhygienist, Tandhygienistprogrammet, Dental hygiene

Tandhygienist

Tandhygienist

Tandhygienistexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap, 120/180 hp

En tandhygienist arbetar förebyggande genom att hjälpa och motivera individer till en god munhälsa. Yrket är varierande och passar dig som vill arbeta med människor i alla åldrar.

Tandhygienistprogrammets huvudområde är oral hälsa, ett område med betoning på hälsofrämjande och förebyggande munhälsoarbete. Utbildningen innehåller även kurser inom medicinska, odontologiska och beteendevetenskapliga ämnen. Under utbildningen varvas teoretiska studier med metodövningar och verksamhetsförlagda studier där du får lära dig att diagnostisera och att använda olika  behandlingsmetoder.

Studera utomlands

Programmet ger goda möjligheter att studera utomlands bland annat i Kanada, Vietnam, Nederländerna och Finland. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik/VFU

Som student får du praktisk tillämpning på vårt tandhygienistlabb, vår egen studentklinik på Högskolans Campus och på tandvårdskliniker.

Examen

Programmet leder, efter 180 högskolepoäng, fram till filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap. Tandhygienistexamen erhålls efter 120 högskolepoäng. Båda examina ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Efter utbildningen

En tandhygienist arbetar med människor, ofta i team tillsammans med tandläkare och tandsköterska, för att gemensamt uppnå bästa resultat för patienten. Som tandhygienist har du möjlighet att arbeta både som anställd och som egenföretagare. Tandhygienister kan arbeta med folkhälsoarbete, där du går ut och informerar olika grupper, eller på specialistkliniker och inom barn- och äldretandvård. Det finns även möjlighet att arbeta som arbetsledare och klinikchef.

Efter kandidatexamen erbjuder Hälsohögskolan magisterprogram i oral hälsovetenskap.

Kurser inom programmet

Termin 1

Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp
Kroppens normala uppbyggnad och fysiologiska processer med tyngdpunkt på huvudets och halsens anatomi samt oral fysiologi. 

Oral hälsa introduktion, 7,5 hp
Grundläggande kunskaper i huvudämnet oral hälsa samt i tandhygienistens yrkesområde.

Psykologi grundkurs, 7,5 hp
Psykologiskt perspektiv på hälsa och sjukdom.

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp
Grundläggande kunskaper om vetenskapliga teorier och vetenskapligt förhållningssätt. Hur man utformar, analyserar och värderar vetenskapliga rapporter. Statistik och bibliotekskunskap.

Termin 2

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi och vårdhygien för att förhindra smittspridning och uppkomst av infektioner inom hälso- och sjukvården. Immunsystemets uppbyggnad och funktioner med inriktning mot oral hälsa. 

Odontologi grundkurs, 7,5 hp
Grundläggande kunskaper om tänder och deras sjukdomar.

Oral hälsa, prevention I, 7,5 hp
Teoretiska och praktiska grunder för förebyggande arbete i oral hälsa med betoning på individen.

Patofysiologi med farmakologi inr. Oral hälsa, 7,5 hp
Vanligt förekommande sjukdomar som kan påverka hälsan i munnen. Läkemedelslära.

Termin 3

Odontologi fortsättningskurs, 7,5 hp
Kunskaper om vad som krävs för att förebygga och begränsa tandsjukdomarna karies och tandlossning, samt för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera behandlingar inom tandhygienistens kompetensområde.

Oral hälsa metod och teknik, 7,5 hp
Metoder och tekniker som krävs för att förebygga och behandla karies och tandlossning.

Hälsokommunikation, 7,5 hp
Grundläggande kunskaper i kommunikation och dess betydelse i mötet mellan patient och vårdgivare.

Orala hälsans bestämningsfaktorer, 3,75 hp (fortsätter termin 4, totalt 7,5 hp)
Teoretiska kunskaper om de faktorer som indirekt påverkar den orala hälsan hos individen, i gruppen och i samhället.

Oral hälsa verksamhetsförlagd utbildning I, 3,75 hp (fortsätter termin 4, totalt 15 hp)
Patientverksamhet på studentklinik samt praktik på folktandvårdsklinik.

Termin 4

Orala hälsans bestämningsfaktorer, 3,75 hp (forts från termin 3)

Oral hälsa verksamhetsförlagd utbildning I, 11,25 hp (forts från termin 3)

Odontologiska specialiteter, 7,5 hp
Kunskaper som krävs för att kunna notera avvikelser från det normala avseende munslemhinnor, tuggmuskulatur och käkleder.

Oral hälsa, prevention II, 7,5 hp
Att utveckla, framställa och förmedla förebyggande munhälsovårdsprogram till olika målgrupper i samhället.

Termin 5

Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökade kunskaper i oral hälsa och vidareutveckla sina kliniska färdigheter

Oral hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp
Kunskaper om tandhygienistens roll i samhället och hur samhällsförhållanden kan påverka den orala hälsan hos beforlkningen.

Oral hälsa, med fokus på barn och ungdom, 7,5 hp
Studenten ska skaffa sig kunskaper för att bland annat kunna utföra tandhälsoundersökningar och medverka vid bettövervakning på barn.

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, 7,5 hp
Metodkunskap som krävs för att självständigt kunna genomföra ett vetenskapligt arbete.

Termin 6

Oral hälsa, examensarbete, 15 hp
Planering, genomförande och försvar av en uppsats inom ämnet oral hälsa, motsvarande 10 veckors arbete.

Valbara kurser, 15 hp
Valbara kurser, exempelvis:

  • Oral hälsa, verksamhetsförlagd utbildning III, 7,5 hp 
  • Gerontologi, grundkurs med inriktning mot oral hälsa, 7,5 hp  
Läs mer

Fakta

Omfattning: 180,0 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: J��nk��ping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 30
Programstart: HT 2015
Sista anmälan: 2015-04-15
Anmälningskod: HJ-52328
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen
Examen:
Tandhygienistexamen Filosofie kandidatexamen med huvudomr��det oral h��lsovetenskap.

Nyfiken?

Vill du veta mer?